Breakpoints_v2.xcbkptlist 91 Bytes
Newer Older
1 2 3 4 5
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Bucket
   type = "1"
   version = "2.0">
</Bucket>